College dient PAW-aanvraag in voor initiatief WK Panningen

Het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas heeft besloten een aanvraag in te dienen voor de proeftuin Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Dit is een financiële ondersteuning van de Rijksoverheid voor het aardgasvrij maken van wijken. Het college dient de aanvraag in voor het Warmte | Koude-net Panningen, een initiatief van energiecoöperatie Peel Energie en Ecovat.

In 2020 diende zich het project Ecovat aan van initiatiefnemers Peel Energie en Ecovat Projects Holding. Het concept van Ecovat bestaat uit een ondergrondse thermoskan voor zowel warmte als koude opslag. Met een warmtenet en aanvullende techniek beoogt Ecovat om woningen en gebouwen te voorzien van duurzame warmte en koude over het hele jaar, zodat deze van het aardgasnet kunnen worden afgekoppeld.

 

Intentieverklaring en interessepeiling

De initiatiefnemers hebben de samenwerking gezocht met de gemeente Peel en Maas en woningcorporatie Wonen Limburg. In het voorjaar 2021 hebben de vier partijen een intentieverklaring getekend. Hierin zijn zij met elkaar de inspanningsverplichting aangegaan om de mogelijkheden voor een PAW-aanvraag te verkennen. Het project heeft een doorontwikkeling gemaakt onder de naam Warmte | Koude-net Panningen. Onder deze naam – of kortweg WK Panningen – is een interessepeiling uitgevoerd onder de inwoners van Panningen. Uit deze peiling blijkt dat er draagvlak is onder de inwoners voor het Warmte | Koude-net en dat inwoners hierover graag verder geïnformeerd willen worden. Toen deze uitkomst bekend was, is een projectplan uitgewerkt en is de PAW-aanvraag voorbereid en uiteindelijk ingediend. De deadline voor de aanvraag was 1 november.

Vervolgstappen

In het eerste kwartaal van 2022 maakt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de selectie van de proeftuinen bekend. Dan weten we of de aanvraag van Peel en Maas is goedgekeurd. Bij goedkeuring van de aanvraag ontvangt de gemeente een bijdrage van maximaal € 4.000.000. Op dat moment wordt een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd om dit bedrag in te zetten voor het project Warmte | Koude-net Panningen. De gemeente voert de regie over het geld.

 

Transitievisie Warmte

Eén van de afspraken uit het Klimaatakkoord dat in Nederland is gesloten, gaat over het verduurzamen van woningen en gebouwen. Het uiteindelijke resultaat is dat deze uiterlijk op 1 januari 2050 van het aardgasnet kunnen worden afgekoppeld. Gemeenten stellen een Transitievisie Warmte op, ook de gemeente Peel en Maas. Hierin geven zij aan binnen welke termijn en op welke wijze welke wijken van het aardgasnet worden afgekoppeld. Dit dient te worden uitgewerkt in uitvoeringsplannen per wijk. Het doel van het Warmte | Koude-net Panningen is het bieden van een alternatief voor aardgas. Zo kan de “wijk” Panningen op termijn en uiterlijk in 2050 worden afgekoppeld van het aardgas. Daarmee ligt er voor Panningen een concreet wijkuitvoeringsplan.

Tijdspad Warmte | Koude-net Panningen

De belangrijkste doelstellingen van het Warmte | Koude-net Panningen op een rij. Om deze doelstellingen te realiseren is de samenwerking met de bewoners erg van belang.

• Met het Warmte | Koude-net Panningen een duurzame en betaalbare oplossing bieden voor de lange termijn om huishoudens van het aardgas af te koppelen.
• Uw eigen leefomgeving verduurzamen.
• Financiële mogelijkheden creëren zodat u mede-eigenaar kunt worden van het Warmte | Koude-net Panningen.
• Huizen goed isoleren waardoor het prettiger wonen is, terwijl u minder energie verbruikt. In de zomer is het lekker koel en in de winter lekker warm.
• Een betaalbaar alternatief om van aardgas af te komen.
• Gebruik maken van duurzame bronnen zoals lokale restwarmte, wind en zon, waardoor er weinig tot geen CO2 uitstoot is.